คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชญาน ขวัญนิมิตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษรา ข่ายม่าน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ คำนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายขาว จิตรขวัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดรัตน์ กิตติโสภโณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรชา คีรีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ ภู่ใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผูอำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์