ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุนทร นาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิพนธ์ เขียดแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางรติพร จิตรสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอริยา ทองโอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3