ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรรษมน วโรตมะวิชญ