กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เกษม บิลรัตน์แก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ