กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวญาณิตา อึ่งทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิจิตรา มณีโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเกษรา ข่ายม่าน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางพูนสุข นุชม่วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววิฉุณีย์ เกียงเอีย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิริทร โพชสาลี
ครู คศ.2