ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวญาณิตา อึ่งทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิจิตรา มณีโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเกษรา ข่ายม่าน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางพูนสุข นุชม่วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ ร.ต. หญิง สุกรรญา อินทฤธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิฉุณีย์ เกียงเอีย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิริทร โพชสาลี
ครู คศ.2