ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเบญวรรณ เนตรทิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

อารีรัตน์ แสงรัตน์
ครู คศ.2

ภัทราพร บุญชู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐกานต์ จงขจรวงศ์
ครูผู้ช่วย