เผยแพร่ผลงานครู
การเปรียบเทียบผลการสอนความน่าจะเป็นด้วยสื่อลูกเต๋า (อ่าน 1077) 31 ม.ค. 62
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 เรื่องประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยใช้แบบฝึกท (อ่าน 994) 31 ม.ค. 62
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดย ครูอรวรรณ ดำจุติ (อ่าน 1067) 31 ม.ค. 62
บทคัดย่อ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้การวัดและประเมินผลกระบวนทำงานและผลงาน (อ่าน 850) 24 ธ.ค. 61
เผยแพร่ สื่อนวัตกรรม เว็บไซต์ ต้นไม้โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์พูดได้ คุณครูสุนทร นาศรี (อ่าน 1099) 02 พ.ค. 61
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนเต็ม (อ่าน 1000) 31 ม.ค. 61
บทคัดย่อ : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กับ ชุดการสอน .. (อ่าน 858) 28 ต.ค. 60
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning (อ่าน 1046) 30 มี.ค. 60
บทคัดย่อ : รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ... (อ่าน 643) 20 ต.ค. 59
รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์1 ฯ ที่เรียนด้วยวิธีสอนที่ใช้เกมโดมิโน : (อ่าน 756) 31 พ.ค. 59
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเขียนสมการฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล โดย ครูวิภาดา จิ้วตั้น (อ่าน 803) 26 พ.ค. 58
บทคัดย่อ : รายงานการใช้ชุดการสอนสื่อประสม (อ่าน 523) 16 ธ.ค. 57
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 : คุณครูวิภาดา จิ้วตั้ (อ่าน 718) 31 พ.ค. 57