ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวจากผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 135) 07 ก.พ. 65
. (อ่าน 224) 30 ม.ค. 65
เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิฉุณีย์ เกียงเอีย (อ่าน 1580) 27 ต.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน ครูสุกรรญา อินทฤทธิ์ (อ่าน 1522) 12 ก.ย. 61
25 ก.ค. 2560 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 37) 25 ก.ค. 61
อกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต เล่ม 3 สารอาหารมีคุณค่านำพาสุขภาพแข็งแรง (อ่าน 12) 20 มี.ค. 61
อกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เล่มที่ 4 สารเจือปนเป็นพิษทำลายชีวิตผู้บริโภค (อ่าน 7) 20 มี.ค. 61
บทตัดย่อรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) (อ่าน 1571) 22 ธ.ค. 60
เผยแพร่คู่มือมัคคุเทศก์ เพื่อนำชมบ้านตระกูลคีรีรัตน์ (อ่าน 1892) 19 พ.ค. 60
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.3 เรื่องระบบนิเวศ ชุดที่ 1 (อ่าน 1645) 11 ม.ค. 60
ครูสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมือง บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง นาฎยลักษณ์ทั (อ่าน 1746) 13 พ.ย. 59
เรียนออนไลน์กับ มอ. (อ่าน 1724) 11 ก.ค. 59
ชุดการสอนสื่อประสม ครูอริยา ทองโอ (อ่าน 1335) 27 ธ.ค. 58
เผยแพร่ผลงาน คุณครูญาญิตา อึ่งทอง (อ่าน 1222) 30 ต.ค. 58
เชิญเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อ่าน 1155) 06 ก.พ. 58