ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 359.82 KB 129160
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 348.21 KB 129159
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 374.97 KB 129157
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 359.65 KB 129156
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 386.97 KB 129166
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 337.19 KB 129163
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.05 KB 146365
ปร.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.63 KB 146481
ปร. 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.22 KB 146417
แนบท้ายประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.19 KB 146513
คู่มือมัคคุเทศก์ บ้านตระกูลคีรีรัตน์ 146403
แบบคำขออบรมการพัฒนาวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 146718
ประกาศผลสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.22 KB 146752
ใบงาน เรื่อง เซลล์กัลวานิก โดย คุณครูเกษรา ข่ายม่าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 146608
>รายชื่อผู้มสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 146729
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.34 KB 146746
ใบงานที่ 1 หน่วย 2 ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.57 KB 146595
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บทคัดย่อ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.97 KB 146685
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้ชุดการสอนสื่อประสม เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 22102) ของนักเรียนชั้นมั Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 146594
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 146435
ใบงานที่ 3 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 110.7 KB 146616
ใบความรู้ที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 523.4 KB 146581
สื่อนำเสนอ เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 146760
ใบความรู้ที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.12 KB 146745
ใบความรู้ที่ 1 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 415.24 KB 150773
ใบงานที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 523.06 KB 146649
ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 146625
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.34 KB 146524
ใบความรู้ที่ 4 ผังงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 148069
ใบความรู้ที่ 3 รหัสจำลอง Word Document ขนาดไฟล์ 207.34 KB 148479
ใบงานที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 110.65 KB 146781
ใบความรู้ที่ 3 การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสจำลอง Word Document ขนาดไฟล์ 207.34 KB 146723
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 (เล่มเอกสาร ภาคผนวก) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 146734
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 (เล่มเอกสาร ส่วนหน้า) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 146560
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 ผังงาน (สื่อนำเสนอ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 492.56 KB 147295
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คู่มือการใช้ระบบตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.97 KB 146741