ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 359.82 KB 64905
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 348.21 KB 64904
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 374.97 KB 64903
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 359.65 KB 64903
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 386.97 KB 64907
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 337.19 KB 64909
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.05 KB 82106
ปร.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.63 KB 82221
ปร. 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.22 KB 82160
แนบท้ายประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.19 KB 82242
คู่มือมัคคุเทศก์ บ้านตระกูลคีรีรัตน์ 82130
แบบคำขออบรมการพัฒนาวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 82449
ประกาศผลสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.22 KB 82466
ใบงาน เรื่อง เซลล์กัลวานิก โดย คุณครูเกษรา ข่ายม่าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 82350
รายชื่อผู้มสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 82469
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.34 KB 82483
ใบงานที่ 1 หน่วย 2 ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.57 KB 82339
ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.97 KB 82419
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้ชุดการสอนสื่อประสม เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 22102) ของนักเรียนชั้นมั Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 82324
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 82177
ใบงานที่ 3 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 110.7 KB 82323
ใบความรู้ที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 523.4 KB 82325
สื่อนำเสนอ เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 82503
ใบความรู้ที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.12 KB 82307
ใบความรู้ที่ 1 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 415.24 KB 83339
ใบงานที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 523.06 KB 82383
ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 82366
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.34 KB 82266
ใบความรู้ที่ 4 ผังงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 83226
ใบความรู้ที่ 3 รหัสจำลอง Word Document ขนาดไฟล์ 207.34 KB 82263
ใบงานที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 110.65 KB 82522
ใบความรู้ที่ 3 การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสจำลอง Word Document ขนาดไฟล์ 207.34 KB 82459
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 (เล่มเอกสาร ภาคผนวก) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 82469
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 (เล่มเอกสาร ส่วนหน้า) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 82302
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 ผังงาน (สื่อนำเสนอ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 492.56 KB 82570
คู่มือ
คู่มือการใช้ระบบตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.97 KB 82481