ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 359.82 KB 105998
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 348.21 KB 105998
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 374.97 KB 105996
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 359.65 KB 105995
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 386.97 KB 106005
ตารางสอบกลางภาคที่1/2564 ระดับชั้น ม.1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 337.19 KB 106002
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.05 KB 123201
ปร.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.63 KB 123317
ปร. 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.22 KB 123256
แนบท้ายประกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.19 KB 123345
คู่มือมัคคุเทศก์ บ้านตระกูลคีรีรัตน์ 123238
แบบคำขออบรมการพัฒนาวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 123554
ประกาศผลสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.22 KB 123576
ใบงาน เรื่อง เซลล์กัลวานิก โดย คุณครูเกษรา ข่ายม่าน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 123444
>รายชื่อผู้มสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 123568
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.34 KB 123583
ใบงานที่ 1 หน่วย 2 ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.57 KB 123434
ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.97 KB 123521
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้ชุดการสอนสื่อประสม เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 22102) ของนักเรียนชั้นมั Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.53 KB 123431
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 123273
ใบงานที่ 3 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 110.7 KB 123441
ใบความรู้ที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 523.4 KB 123420
สื่อนำเสนอ เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 123597
ใบความรู้ที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.12 KB 123494
ใบความรู้ที่ 1 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 415.24 KB 124835
ใบงานที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 523.06 KB 123484
ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด Word Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 123463
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 347.34 KB 123363
ใบความรู้ที่ 4 ผังงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 124567
ใบความรู้ที่ 3 รหัสจำลอง Word Document ขนาดไฟล์ 207.34 KB 123399
ใบงานที่ 3 เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ Word Document ขนาดไฟล์ 110.65 KB 123619
ใบความรู้ที่ 3 การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสจำลอง Word Document ขนาดไฟล์ 207.34 KB 123555
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 (เล่มเอกสาร ภาคผนวก) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 123569
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 (เล่มเอกสาร ส่วนหน้า) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 123398
ชุดการสอนสื่อประสม ชุดที่ 4 ผังงาน (สื่อนำเสนอ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 492.56 KB 124126
คู่มือ
คู่มือการใช้ระบบตรวจสอบผลการเรียน สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.97 KB 123578