แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ (ยุทธศาสตร์)
 
1.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการจัดการศึกษาทุกระดับ
2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก ระดับ ทุกประเภท
3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.  พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา
5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการจัดการศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์ที่1 นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก ระดับ ทุกประเภท
 เป้าประสงค์ที่2  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่3  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
เป้าประสงค์ที่6  ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้อย่าง สร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่8  ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย
 
กลยุทธ์ที่ 3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่4  ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่6  ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่8  ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย
 
กลยุทธ์ที่ 4.พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ที่7 การทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา


กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการจัดการศึกษาทุกระดับ
เป้าประสงค์ที่1 นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน เรียนจนจบหลักสูตร มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงในชีวิต
3. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
4. จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จัดให้มีความเหมาะสมและเต็มศักยภาพของผู้เรียนและยังคงระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
6. วางแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสม แก่เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์เช่น บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน
7.ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก ระดับ ทุกประเภท
เป้าประสงค์ที่2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่3  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
เป้าประสงค์ที่6 ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่8 ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย
 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้องถิ่น และผู้เรียน
2. ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
4.สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย
5. สนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการเรียนเพื่อการเรียนต่อและการมีอาชีพสุจริต เพื่อความมั่นคงในชีวิต ด้วยผู้แนะแนวที่หลากหลาย เช่น ครู ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่เป็นผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  ผู้ที่ทำงานสถานประกอบการใน/นอกพื้นที่
6. ส่งเสริมสนับสนุนการนำการทดสอบ O-NET การประเมินของ PISAและระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
7. จัดระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ เพื่อรองรับการมีอาชีพตั้งแต่การเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และสู่มาตรฐานสากล
9. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเรียนต่อ ให้มีวิธีการคัดเลือกที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกเหนือจากการวัดความรู้ และความสามารถในการสอบแข่งขัน
 
กลยุทธ์ที่ 3.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่4  ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่6   ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่8  ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย
 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของครู ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
1.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการคิด และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.2 พัฒนาครูที่มีอยู่ให้สามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี
1.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยเขตพื้นที่การศึกษา และโดยเพื่อนครู ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆตามความพร้อมของโรงเรียน
1.4 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรืออื่น ๆ และในองค์กร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกหน่วยงาน
1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี
2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
3. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญกำลังใจในการทำงานสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
3.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นครูมืออาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งด้าน
1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2) การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
3) การมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
3.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและรายได้ของครู
4.สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย
5. ประสานและสนับสนุนให้กับองค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดสรรครูที่มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
 
กลยุทธ์ที่ 4.พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ที่7 การทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
3. จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และหลากหลายมิติ เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บูรณาการการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
6.พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
7. สร้างเครือข่าย/กลไกที่สามารถรับรู้ปัญหา และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม/ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว
8. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ถึงความจำเป็น และประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา
9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร
9.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของโรงเรียน
9.2 ประสานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโดยประชาชนทุกภาคส่วน
11.สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
12. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของโรงเรียนให้มากขึ้น
13. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
14.ส่งเสริมให้มีการเชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง